ชลประทานนครพนม Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

นครพนม-ชลประทานนครพนม Kick off โครงการไทยนิยมยั่งยืน พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานทั่วจังหวัดนครพนม โดยมีส่วนราชการ ผู้แทนของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เข้าร่วม จำนวน 70 คน

วันนี้(28 พ.ค.) ที่โครงการชลประทานนครพนม สำนักงานเขตชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน นายอิศรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธาน Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั่วประเทศ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม พร้อมพัฒนาประเทศไปสู่ 4.0 ในส่วนของกรมชลประทาน มีกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 3 กรอบ

ได้แก่ คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข และรู้กลไกการบริหารราชการ แบ่งเป็น 4 โครงการ คือ โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยแล้ง

ซึ่งจะก่อให้เกิดโครงการไทยนิยมยั่งยืนในจังหวัดนครพนม ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ
รวมถึงการซ่อมแซมคูคลองที่เสียหายจากอุทกภัย ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การแรงงานสร้างรายได้ มีการจ้างงานเพื่อทำงานสนับสนุน โดยเปิดรับสมัครแรงงานเพื่อจ้างทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจ้างแรงงานตามหลักเกณฑ์ เน้นการจ้างแรงงานจริง ทำงานจริงและจ่ายจริง ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จำนวน 42 คน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์